جمعه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳,۱۰:۱۹
اخبار
دومین پروژه فروش نسیه(اقساطی) اوراق بدهی به ارزش 193 میلیارد ریال انجام شد.
دومین پروژه فروش نسیه(اقساطی) اوراق بدهی به ارزش 193 میلیارد ریال انجام شد.
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان شرکت تامین سرمایه پیشرو در خصوص انجام فروش نسیه اوراق بدهی در بازار سرمایه، اقدام به فروش نسیه اوراق اجاره نمود.
کنفرانس راهکارهای تامین مالی، خرید خارجی و تدارکات پس از گشایش تحریمهای خارجی و محدودیتهای داخلی برگزار شد.
کنفرانس راهکارهای تامین مالی، خرید خارجی و تدارکات پس از گشایش تحریمهای خارجی و محدودیتهای داخلی برگزار شد.
کنفرانس راهکارهای تامین مالی، خرید خارجی و تدارکات پس از گشایش تحریمهای خارجی و محدودیتهای داخلی با حمایت شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار شد.